User Date Group
Shay Vayla

Shay Vayla

1st Year

Church of Night
Sydney Seabury

Sydney Seabury

1st Year

Circle of Danu
Ève Liang

Ève Liang

1st Year

Church of Night
Jungwon Liang

Jungwon Liang

1st Year

Church of Night
Jiwon Liang

Jiwon Liang

1st Year

Church of Night
Estelle Winters

Estelle Winters

2nd Year

Church of Night
Daisy Jensen

Daisy Jensen

2nd Year

Church of Night
Winslet Luanr

Winslet Luanr

1st Year

Church of Night
Victor Zhang

Victor Zhang

1st Year

Faction of Innocence
Amari Fable

Amari Fable

1st Year

Church of Night
Raphael Hamilton

Raphael Hamilton

1st Year

Faction of Innocence
Dean Gallagher

Dean Gallagher

1st Year

Church of Night
Mirage Fable

Mirage Fable

1st Year

Order of Hecate
Starling Fable

Starling Fable

1st Year

Order of Hecate
Lottie Fable

Lottie Fable

1st Year

Church of Night
Jissoji Yohachi

Jissoji Yohachi

Graduated

Faction of Innocence
Cai Blackwood

Cai Blackwood

1st Year

Faction of Innocence
The Unraveler

The Unraveler

1st Year

Church of Night
Marnie Artemis

Marnie Artemis

1st Year

Order of Hecate
Benjamin Wilde

Benjamin Wilde

1st Year

Church of Night
Olivia Harris

Olivia Harris

1st Year

Order of Hecate
Achlys Aiza

Achlys Aiza

1st Year

Church of Night
Blue Mariño

Blue Mariño

1st Year

Church of Night
Tati Winters

Tati Winters

2nd Year

Church of Night
Soren Liao

Soren Liao

2nd Year

Faction of Innocence